Fiscal

Una visió integral de les circumstàncies personals del client amb la finalitat d’aconseguir millores fiscals per a la seva empresa o pime, a més, adaptant-la al seu règim fiscal i controlant totes les oportunitats d’estalvi d’imposts.

Impost de Societats.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i models d'IRPF.

Presentació dels models d'IVA.

Operacions Intracomunitàries.

Impost de successions, donacions i testamentaris.

Imposts locals IAE, IBI, etc.

Presentació a l'AEAT de qualsevol model en vigència.

Assessorament en les inspeccions d'Hisenda.

Declaracions del règim de mòduls.

Quins altres serveis oferim?

Laboral

Ens encarreguem de tots els tràmits relacionats amb els recursos humans i les obligacions legals.

Comptable

Analitzem les dades per optimitzar la gestió de l’empresa.

Jurídic

Posem a disposició dels nostres clients un equip d’advocats per resoldre i assessorar qualsevol situació en els diferents àmbits jurídics.

Informàtic

Disposem d’un departament integrat per enginyers informàtics que estan a disposició dels nostres clients.